طعام اسرار

Persian فارسی

 

نسخه هاي مركب داروهای اشتها اور
نسخه شماره 1- داروي محرک معده
ميوه رازيانه                       يک قسمت
زيره سياه                        يک قسمت
تخم گشنيز                      يک قسمت
ميوه انيسون                   يک قسمت
زيره سبز                         يک قسمت
طرز تهيه و مقدار مصرف :
يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده ظهر و شام بعد از غذا ميل کنيد .
 نسخه شماره 2- داروي مقوي معده
ميوه انيسون                                    يک قسمت
ميوه شويد                                      يک قسمت
ميوه رازيانه                                     يک قسمت
ميوه زيره سياه                                يک قسمت
برگ نعناع خشک شده                     يک قسمت
طرز تهيه و مقدار مصرف :
يک قاشق غذا خوري ااز مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده ظهر وشام بعد از غذا ميل کنيد .
 نسخه شماره 3- داروي مقوي معده
افسنطين                                         200 گرم
قنطوريون صغير                                   200 گرم
شبدر آبي                                         50 گرم
ريشه ژانسيان                                    50 گرم
طرز تهيه و مقدار مصرف :
مقدار دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و رنم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح وش ب نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .
 نسخه شماره 4- دارو جهت ناراحتي معده همراه با درد
نعناع                                                20 گرم
بابونه                                                10 گرم
بادرنجبويه                                         10 گرم
انيسون                                           5 گرم
طرز تهيه و مقدار مصرف :
مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .
 
نسخه شماره 5-داروي اشتها آور
برگ شبدر يا يونجه                               يک قسمت
گياه قنطوريون                                      يک قسمت
افسنطين                                           يک قسمت
طرز تهيه و مقدار مصرف :
مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دققيه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس  آنرا صاف کرده و روزي دو بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل بکنيد .
 نسخه شماره6- داروي ضد کمبود شيره معده
گياه افسنطين                                   دو قسمت
دانه زيره                                          دو قسمت
گل بابونه                                         دو قسمت
برگ نعناع                                        چهار قسمت
طرز تهيه و مقدار مصرف :
مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .
 نسخه شماره 7- داروي جهت التيام زخم معده
بابونه                                         30 گرم
زيره                                           10 گرم
نعناع                                           3 گرم
سنا                                            3 گرم
طرز تهيه و مقدار مصرف :
داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد با هم مخلوط کرده و در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد ا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه مرتبه هر دفعه يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .
 نسخه شماره 8- دارو هاي ضد کمبود شيره معده
گياه افسنطين                                دو قسمت
دانه زيره                                        دو قسمت
گل بابونه                                     دو قسمت
برگ نعناع                                    چهار قسمت
طرز تهيه و مقدار مصرف :
مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خر شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره 9- داروي جهت التيام زخم معده
بابونه                                             30 گرم
زيره                                               10 گرم
نعناع                                             3 گرم
سنا                                              3 گرم
طرز تهيه و مقدار مصرف :
داروهاي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد را با هم مخلوط کرده و در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه رمتبه هر دفعه يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .
 نسخه شماره 10- داروي اشتهاآور
برگ يونجه                                   8 قسمت
بابا آدم                                        2قسمت
دارچين                                        1 قسمت
شيرين بيان                                 1قسمت
طرز تهيه و مقدار مصرف :
يک قاشق ذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دققيه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 بار هر دفعه يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره 11- داروي دل درد همراه با اسهال
پوست بلوط                                 20 گرم
نعناع                                          10 گرم
بابونه                                         10 گرم
طرز تهيه و مقدار مصرف :
يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باش در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده روزي 3 بار هر دفعه يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل کنيد
نسخه هاي تك دارويي اشتها اور
نسخه شماره 1- 
دارو : پوست دارچين ( Cinnamomum zeylanicm )
مقدار مصرف : 0/5 تا 10 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا   ميل کنيد .
نسخه شماره 2-  
دارو : ريشه زنجبيل ( Zingiber officinalis )
مقدار مصرف : 0/25 تا 10 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا   ميل کنيد .
نسخه شماره 3-  
دارو : ميوه (دانه ) هل    ( Elletaria cardamomum or Anomum C. )
مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان نيم ساعت قبل از غذا   ميل کنيد .
نسخه شماره 4-
دارو : ميوه فلفل سياه ( Piper nigrum )
مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي دو بار هر بار يک فنجان  با کمي شکر يا عسل قبل از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره 5-  
دارو : دانه گياه شنبليله  ( Trigonella foenum - graecum  )
مقدار مصرف : 4 تا 10 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان قبل از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره 6-    
دارو : برگ يا ريشه يا دانه سنبل ختائي ( Archangelica officinalis )
مقدار مصرف : برگ 1 تا 3 گرم - ريشه 1 تا 2 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان قبل از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره 7-   
دارو : ميوه انيسون ( Pimpinella anisum )
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان قبل از غذا ميل کنيد .
نسخه شماره 8-  
دارو : ميوه  ( دانه ) رازيانه  ( Foeniculum vulgare )
مقدار مصرف :  بزرگسالان 2  تا 4 گرم
طرز تهيه :  مقدار  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان قبل از غذا ميل کنيد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید