طعام اسرار

Persian فارسی


اناروخواص آن
اين ميوه كه به حق ‹‹ گوهرزمستاني ›› نام گرفته است ، به خاطر فوايدي كه براي تن درستي انسان دارد ، به ويژه اثرضد أكسايشي اش (1) كه حربه اي كارآمد عليه بيماري هاست به تازگي سبب شده همگان به خوردنش روي آورند .پژوهش هاي انجام شده حاكي از آن اند كه قدرت كلي ضد اكسيدكنندگي ميوه ي يادشده ،  درمقايسه باچاي سبز، تقريبا سه برابراست . درضمن اين ميوه مقدار بسيارزيادي پتاسيم دارد . سرشار از الياف گياهي (فيبر) است وهم چنين ويتامين ‹‹ ث›› و‹‹ نياسين ›› نيز دارد .
ميوه ي مزبور قرن ها درپزشكي سنتي خاورميانه ، هندوستان وايران ( براي التهاب ، گلودرد ورماتيسم ) استفاده مي شده است . انار از پوست سفت سرخ رنگ يامايل به قهوه اي برخورداراست . دانه ها وگوشت پرآب ، نيمه شفاف وقرمزي كه آن ها را دربرگرفته اند ، اجزا خوردني آن اند . دانه هاي انار را كه درون غشاي تلخ مزه ، سفيد ، اسفنجي وناخوردني پوشيده شده اند ، مي توان به آرامي وبادست بيرون آورد.
شايد يكي از دلايلي كه انار آن گونه كه بايد طرف دارندارد اين است كه درآوردن دانه هايش ،  وقت ودقت مي طلبد . طعم اين دانه هاي پرآب ، دل پذير ، شيرين وخوش عطر وبوست .
طرزانتخاب انار
انار رادردست بگيريد تا وزنش را بدانيد ( دانه هاي آن حدود 52 درصد وزن كل ميوه را تشكيل مي دهند ). اگر وزن انار به نسبت اندازه اش ، سبك بود ، سنگين ترش را برداريد . پوست انار بايد شفاف وسفت بوده وترك يا شكافي نداشته باشد . انار درست رامي توان تا يك ماه درجاي تاريك وخنك ، به مدت دوماه درداخل يخچال نگه داري كرد . دانه هاي اين ميوه را تاسه روزمي توان دريخچال نگه داشت . براي يخ زدن دانه ها ، بايد آن ها را درون ظرف بي منفذي ريخت . به اين ترتيب حدود شش ماه داخل يخ زن (فريزر) سالم مي مانند . موقعي كه يخ دانه ها باز مي شود ، ديگر مثل دانه هاي تازه خوردني نيستند ، ولي براي آب گرفتن مناسب مي باشند . درواقع ، فرايند انجماد ، ديواره هاي ياخته اي (سلولي ) گوشت ميوه كه دانه ها را دربرگرفته اند ، از بين مي برد وهم زمان با آب شدن يخ ، عصاره ي خود را ازدست مي دهند .
چنان چه آب انار را گرفته ايد ، آن را مي شود به مدت تقريبي شش ماه داخل ظرف بي منفذي منجمد ساخت .
فراورده هاي انار
از آب انار براي درست كردن ژله ، عصاره ، چاشني (سس) ، چاشني سركه (3)  ومخلوط آب نمك ، سركه و ادويه استفاده مي شود . تمام دانه ها را مي توان روي سالاد يا پس غذا (دسر) پاشيد وياهمراه باگوشت قرمز ، گوشت ماكيان يا ماهي مصرف كرد . براي درآوردن دانه هاي ميوه ي مزبور، بالا تا پايين آن راقاچ  كنيد وپوست راچند جا به طورعمودي ازبالابه پايين آرام ببريد . سپس اناررا درظرف آبي بيندازيد . هرقسمت را به دقت از هم جدا سازيد وبه كمك انگشتانتان دانه ها را ازتكيه گاه هايشان واقع درمغزميوه درآوريد وغشاهاي نازك كه خوشه را ازدانه ها مجزا مي كنند ، بيرون آوريد . به اين ترتيب دانه ها پايين افتاده وپوست وغشا بالا مي مانند . آن گاه دانه ها را داخل آب كش بريزيد .
اگر مي خواهيد آب انار بگيريد ، دانه هاي آن را درمخلوط كن بريزيد وبگذاريد آن قدركاركند تاعصاره ي ميوه به دست آيد .سپس به وسيله ي الك داراي سوراخ هاي ريز ، يا (پارچه اي نازك ) دانه ها را از عصاره جدا كنيد .
به طوركلي ، يك انارمتوسط حدود سه چهارم پيمانه  (4) دانه ونصف پيمانه آب به دست مي دهد .
انواع انارهاي ايران عبارت اند از : ملس ،  شاه پسند ،سياه طوقي ، سنداني ،  زاغي ، بي دانه ، فنجان وآب دندان . ميوه ي انار دوگروه است . شيرين – ترش، وهريك خواص و آثار ويژه ي خود رادارد .
قسمت هاي مورد استفاده ي ميوه ي انار ؛ گل ، پوست ، ريشه ، برگ وساقه است .
درآيات متعددي از قرآن به اين ميوه اشاره شده است .( آيه هاي 99 و141 از سوره ي انعام وآيه ي 68 از سوره ي الرحمن ).
توصيه هاي امامان (ع) درباره ي ارزش هاي غذايي انار
اناربخوريد ؛ زيرا انار براي آدم گرسنه ، غذايي كافي وبراي آدم سير ، ميوه اي است گوارا .
امام صادق (ع)
يك صدوبيست نوع ميوه هست كه بهترين آن ها ، انارست .
امام صادق (ع)
ميوه اي درروي زمين محبوب تر از انار نزد پيغمبر (ص) نبود .
امام باقروامام صادق (ع)
هركس درحال گرسنگي (وناشتا ) اناربخورد تا چهل روزقلب او روشن مي ماند .
امام صادق (ع)
اناررا باپيه آن (پوست نازكي كه ميان دانه ها قراردارد ) بخوريد زيرامعده را دباغي وذهن را زياد مي كند
امام صادق (ع)
انارملس (ترش وشيرين ) براي معده بهترست .
امام صادق (ع)
دود ساقه ي درخت انار ، حشرات را ازبين مي برد .
امام موسي كاظم (ع)
نرويد برزمين هرگز گياهي كه ننوشته ست بربرگش دوايي

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید