طعام اسرار

Persian فارسی


صبحانه
 صبحانه كودك تايك سالگي نسبتا ساده است وروي سريال تاكيد مي شود.مناسبترين آنهاسريال برنج،جو،چاودار وارزن است.براي رقيق كردن سريال مي توان ازشيرمادر، شيرخشك،شيرگاو وياآبميوه استفاده كرد.علاوه برآن مي توانيد ازموزله شده ،برشهاي سيب بخارپز،ياپوره ميوه هايي مثل گلابي تازه،هلويازردآلو(همه بصورت پخته)به طفل بدهيد.اگربه شيرخوار ميوه نمي دهيد،بجاي آن يك فنجان آب سيب ،گلابي،زردآلو ياگيلاس بدهيد.زرده تخم مرغ آب پزسفت شده ياخاگينه آن بايك قاشق غذاخوري شير،صبحانه كامل ومغذي است. بعدازيك سالگي ازصبحانه متنوع تري مي توان استفاده كرد. ازغذاهاي نهاردرشب وبالعكس ازشام بعنوان ناهار مي توان استفاده كرد درشش ماهگي ازهرگروه غذايي يك دوم (2/1)قاشق غذاخوري به طفل بدهيدوحدود يك سالگي مقدارآن راتايك قاشق غذاخوري اضافه كنيد.اگرطفل شيرخوارشمااشتهاي خوبي دارد،مقدارمواد چهارگروه غذايي تاجايي كه ميل داردبطورمساوي افزايش دهيد. همه غذاهاي مناسب يك سالگي رامي توانيد بعدهم استفاده كنيد.متناسب باسن وتعداد دندانهاي كودك ،فقط مقدار وغلظت غذاتغييرمي كند.بسياري ازغذاهايي راكه دراينجا فهرست شده اند،مي توان خيلي سريع آماده كرد.برخي غذاهاشامل:انواع سوپ،آب گوشت،لوبياوانواع كباب رامي توان درآرام پزپخت وباقيمانده غذارابراي مواقعي كه مادردرمنزل نيست نگهداشت.همه وعده هاي غذاي شيرخوار بايد همراه باشيرمادر، شيرخشك،ياشيرگاوباشد.احتمالا از حدود8ماهگي،طفل شير خوار مي تواند، ازانگشتانش براي برداشتن تكه هاي غذااستفاده كند.گرچه ممكن است فقط دودندان داشته باشد،زمان مناسبي براي شروع غذاهايي است كه بتواندبه دست بگيرد.اين خوراكيها را شير خواربه لثه هايش مي كشد.كمي ازآنها رامي خوردوبقيه راازدهانش بيرون مي ريزد.جويدن،اولين قدم به سوي غذاخوردن به طور مستقل است.مي توانيد باتكه هاي موز،كراكر برنج،تكه هاي باريك پنيرشروع كنيد.تكه هاي كاملا پخته شده هويج،سيب زميني يا قسمتهاي نوك مارچوبه كه لطيف است هم براي اين منظور مناسبند،وقتي طفل دندان بيشتري درآورد به فهرست غذاهايش اضافه خواهد شد.بعداز9ماهگي نان گندم،كراكر گندم،خربزه،زردآلووآلوي نرم ونپخته(بدون هسته) اضافه كنيد.در1سالگي ميوه هايي را كه قبلا براي كودك مي پختيدمانند: سيب، گلا بي وهلورا به صورت خام مي تواند بخورد.بايد پوست آنها راگرفت،دانه وهسته آنها را خارج كردوآنها راقطعه قطعه كرد.مي توان روي تكه هاي نان،پنيرچرب،موز،سيب بخارپز،پوره هويج ياانواع دانه هاي روغني،به صورت چرخ كرده گذاشت.اين خوراكيها راكه به اصطلاح به عنوان ته بندي به كودك مي دهيدسعي كنيدازنوع سالم انتخاب شده واز نظر ارزش غذايي مشابه غذاهايي باشدكه دروعده هاي اصلي غذا به او مي دهيد.گروه گوشت شامل:ماهي،ماكيان،تخم مرغ،حبوبات(لوبيا،نخود،عدس) دانه هاي روغني به صورت چرخ كرده وسويا.گروه شيرشامل:شير،ماست وانواع پنير.گروه ميوه هاوسبزيجات شامل:مركبات،ميوه هاي نرم وآبدار،سبزيجات پر برگ (كاهو وكلم)سبزيهاي سبز وزرد(هويج وكدو)سبزيهاي ريشه اي(سيب زميني و…).گروه نان وغلات:پاستا(رشته،ماكاروني،ورميشل)برنج،انواع سريال،آرد،ذرت،جو،انواع بلغورو فراورده هاي خشكه پزي(تنوري).
گروه سني 8ماهگي تا 1سالگي
زرده تخم مرغ آب پز سفت-گوشت گاو،مرغ،بوقلمون يابره(چرخ شده وبه صورت كيك گوشتي كوچك درست شود).انواع پنير چرب وبي چرب كه به صورت باريكه هايي به اندازه انگشت بريده ايد،كراكر با پنير چرب بر روي آن،ماست.برشهاي نازك سيب،گلابي يا هلو(همه بي پوست وبدون هسته به روش بخارپز آماده كنيديا درمايكروويوقرار دهيدوبپزيد تا نرم شود)،آلو خشك وبرگه زردآلو(خيس كنيد تا نرم شود)،موزرسيده.گل كلم ،نوك مارچوبه(كه نازك ولطيف است)،چغندر، هويج،گل كلم،نخود سبز،لوبياسبز،سيب زميني،شلغم(كه به صورت باريكه هايي به اندازه انگشت بريده ايدالبته به استثناي نخود)به صورت بخارپزياپخته شده درماكروويو رسيده.سريال چاودار،جووبرنج،نان سوخاري ياكراكر.نان را مي توان براي هنگام دندان درآوردن،به تكه هاي اندازه انگشت،بريده ودرفركه قبلا150 تا200درجه گرم شده،به مدت 15تا20دقيقه حرارت داده تاسفت شودوبه طفل داد.
يك سالگي تا 18ماهگي
به اقلام خوراكيهايي كه براي سن 8ماهگي تا يك سالگي ذكر شده،اينها رااضافه كنيد:تخم مرغ كامل،دانه هاي روغني به صورت چرخ كرده،فيله ماهي،گوشت ماكيان به صورت چرخ ياورقه ورقه.ميوه هاي تازه شامل:خربزه،پرتقال،انجير،انبه،كيوي،توت فرنگي و همه ميوه هايي كه قبلابه صورت پخته شده به كودك مي داديد.سبزيجات تازه شامل:كاهو،قارچ،گوجه فرنگي،گل كلم به صورت خام،هويچ ولوبيا سبز خام. سوخاري گندم باسبوس،نان،كراكر،(مي توان سيب بخارپز،ميوه هاي له كرده،پنير چرب ياپنيرخامه اي روي نان گذاشت وبه شكل ساندويچ روباز به طفل داد).
18ماهگي به بعد
پالوده شيروميوه،يخمك ميوه.سيب با بادام زميني(سيب راشكاف داده وبادام زميني چرخ كرده درشكاف آن گذاشته مي شود).باريكه هاي نان گندم باسبوس وپنير، باريكه هاي هويچ،آب ميوه.تخم مرغ پخته با برش نان گندم با سبوس وكره،آب ميوه. كراكر گندم باسبوس،دوغ،سيب رنده شده.موز روي نان گندم با سبوس،شير. بهترين زمان شروع غذاي جامد يانيمه جامدمعمولاحدود6ماهگي است كه چند پديده مهم دررشدشيرخواراتفاق مي افتد.شيرمادرياشيرخشك به تنهايي براي رشدطبيعي شيرخواركافي نيست،آهن ذخيره بدن روبه اتمام است.آنزيمهاي لازم براي هضم غذاها ايجادشده وتوانايي جويدن وبلعيدن درشيرخواربه حدكافي تكامل يافته است.يادگيري غذاخوردن باقاشق تجربه مهمي است.ممكن است دادن غذاهاي نيمه جامد با بطري يا سرشيشه گشادموقتا راحت به نظر برسد،امااين عمل تكامل غذاخوردن طفل رابه تاخير مي اندازد.ازقاشق مخصوص بچه كه باريك بوده ولبه اش تيزنيست،استفاده كنيد.يك قاشق غذاروي زبانش(كمي عقب)ونزديك كام بگذاريدوبقيه كار رابه طفل واگذار كنيد.شروع باسريال برنج به خاطر سهولت هضم آن مناسب است.دندانپزشكان معتقدند به محض اينكه طفل دندان درآوردبايدمايعات رافقط بافنجان به اوداد،چون استفاده ازفنجان درجلوگيري پوسيدگي دندان(درمقايسه بااستفاده ازبطري)كمك مي كند.(گرم كردن آبميوه ويتامين آن راازبين مي بردوبايددماي اتاق راداشته باشد).انواع مختلف فنجان شيرخواروجود دارد.فنجان بچه بايد نشكن بوده ولبه اش تيزنباشد. بين28تا32هفتگي حركات جويدن درشيرخواران شروع مي شود(حركات بالاوپايين آرواره)وضمن غذاخوردن با قاشق،زبان آمادگي بيشتري نشان مي دهد.طفل شيرخوار مي تواندبافنجان چيزي بخورد،اما اغلب مايع ازگوشه دهانش ميچكدچون قبل ازقورت دادن زبانش راجلو مي آورد.بعضي ازوالدين فكرميكنند كه شروع غذاي جامدسبب خواهدشدكه طفل شيرخوارآنهاتمام مدت شب بخوابد.به خاطراين تصوربه بعضي ازشيرخواران حتي دردوماهگي غذاي جامدمي دهند.علاوه براينكه ازنظرتغذيه،دادن غذاي جامدبه شيرخواران قبل از5 ماهگي صلاح نيست،تحقيقات نشان داده كه تغذيه باغذاي جامدهيچ تأثيرآشكاري روي عادت خواب شيرخواران ندارد.ابتدا دادن زرده تخم مرغ سفت به شيرخوار توصيه مي شودزيراهضم آن آسان است.امااگربه نظرمي رسدكه طفل زرده را به صورت عسلي دوست دارد(حداقل 5دقيقه جوشانده شود) وسازگارهم هست،مي توان آن رابه همان شكل داد.امابايدمراقب اثرات آن باشيد.بهتراست دادن سفيده تخم مرغ راتايك سالگي به تعويق انداخت زيراممكن است ايجادحساسيت كند.امروزه گرچه موزبه ارزاني سابق نيست،باوجوداين طي تمام سال دردسترس است ومي توان آن راتهيه كرد.اين ميوه ازنظرفيبرطبيعي غني است.پتاسيم بالايي دارد،سديم آن كم است وحاوي ويتامينهايA، C ، B همچنين تيامين،ريبوفلاوين ونياسين است.اكثر ميوه هايي كه به صورت تجاري به عنوان غذاتهيه مي شود،ازقبيل:آلو،موزوزردآلوحاوي تاپيوكا هستند.باهزينه كمترودرست به سهولت تهيه غذاي آماده موزازبيرون،مي توان درمنزل موزرسيده راخردكردويقينابراي سلامت شيرخوارمفيدتراست.توصيه مي شودكه تا18 ماهگي به شيرخواران سريال غني شده باآهن به صورت گرم داده شود. زرده تخم مرغ وسريالهاي شيرخواركه آهن به آنهااضافه شده مانند:سوپ ،بلغورجومنابع مهم اين ماده معدني هستند.ويتامين Cموجوددرآب سيب به جذب آهن كمك مي كند.زيادغذادادن به كودك دردوران شيرخوارگي مشكل آفرين است.بطورمتوسط شيرخواران سالم بين 5ماهگي تا1سالگي براي هرپوندوزن 47كالري نيازدارند.ويتامينDازتابش مستقيم آفتاب روي پوست دربدن ايجادمي شود.اگربدن درمعرض آفتاب كافي قرارنگيرد،لازم است اين ويتامين ازطريق رژيم غذايي تأمين شود.بهترين منبع آن انواع روغن كبدماهي است.هرچنداغلب كودكان رغبتي به خوردن آن نشان نمي دهند،شيرغني شده باويتامينDبهترين منبع جايگزين آن است.وقتي كودكتان بيمار است به پزشك متخصص كودكان مراجعه كنيدتاكودك معاينه شده،علت احتمالي بيماري تشخيص داده شود.تب اطفال خيلي زود بالامي رودودادن مايعات كافي ازكم آبي بدن كه بسيار خطرناك است،جلوگيري مي كند.دراين مواقع بايدانعطاف پذيربودوبه هرطريق ممكن به بدن كودك آب رساند.دادن آب ميوه دربطري ومايعات درطول شب توصيه مي شود،حتي مي توان تاآنجاپيش رفت كه هرنوع مايع رقيقي كه كودك مي پذيرد،به اوداد.مهمترين نكته آن است كه اطمينان حاصل كنيدكه كودك مقدارزيادي مايعات دريافت مي كند.وقتي كودك اسهال است صلاح است كه آب ميوه بجزموزقطع شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید