طعام اسرار

Persian فارسی

مهد کودک آزاده
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
22740273-22713137

مهد کودک مژده
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
22212077

مهد کودک سعیده
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
22280684

مهد کودک علی اصغر
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
88274297- 88287069

مهد کودک جهاد
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
66941463

مهد کودک آمال
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
44067200

مهد کودک امید فردا
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
44641118

مهد کودک بهشت
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
44117050

مهد کودک غنچه های انقلاب
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
44308443

مهد کودک گل نرگس
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
77547582

مهد کودک گل باران
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
88400202

مهد کودک گل مریم
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
88468459

مهد کودک گل ها
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
77552170

مهد کودک بهاران
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
88762075

مهد کودک بنت الهدی
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
77862231

مهد کودک میلاد شکوفه ها
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
66018228

مهد کودک غنچه های انقلاب
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
44515152

مهد کودک شکوفه های نور
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
66015590

مهد کودک هدی
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
44524433

مهد کودک نیلوفر
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
77535270

مهد کودک سوده همدانی
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
33706398

مهد کودک میلاد 1 و 2
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
55729311

مهد کودک غنچه های انقلاب
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
55704493

مهد کودک ریحانه
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
55708787

مهد کودک ایمان
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
66221949

مهد کودک عطیه
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و پایش رشد
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
55838989

مرکز تحقیقات مخابرات
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و مدیریت بخش غذا و پایش سلامتی
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
8497544- 8497367
 
پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و مدیریت بخش غذا و پایش سلامتی
مستمر یکساله با کارشناس مستقر
4- 02616204131

فدراسیون پزشکی جمهوری اسلامی ایران
تغذیه تخصصی ورزشکاران تیم های مختلف
یکساله

فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و مدیریت بخش غذا و پایش سلامتی
تغذیه حرفه ای ورزشکاران تیم ملی
مستمر یکساله با کارشناس مستقر

مرکز زیبا سازی شهرداری تهران
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و مدیریت بخش غذا و پایش سلامتی
مستمر یکساله با کارشناس مستقر

مجتمع آموزشی سوده
اصلاح زیر ساخت های تغذیه ای و مدیریت بخش غذا و پایش سلامتی
مستمر یکساله با کارشناس مستقر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید