طعام اسرار

Persian فارسی


نوشيدنيهاي قهوه
1- ESPRESSO: يــك اونس آب با درجه حرارت 88 تـــا 92 درجه سانتيـگراد كه 6 تا 9 گرم قهوه مخصوص اسپرسو و كاملا آسياب شده درون آن به مدت  18 الي 25 ثـانيه دم
كــشيده باشد اسپرسو ناميده ميگردد. معمولا اين اندازه از اسـپرسو يــك شات (SHOT) ناميده  مي شـود. انــواع مختلف اسپرسو به قرار زير ميباشد:
2- AMERICANO: هنگاميكه يك شات اسپرسو با آب داغ رقيق ميگردد امريكانو ناميده ميشود.
3- CORRETTO: به اسپرسو همراه با اندكي كنياك كورتو ناميده ميشود.
4- ROMANO: اسپروسويي كه با ليمو سرو ميگردد رومانو ناميده ميشود.
5- DOPPIO: به اسپرسو دوبل (دو شات) دوپيو ميگويند.
6- LUNGO: يك و نيم اونس آب در 7 گرم پودر قهوه زمان دم شدن افزايش            مي يـــــابـــد 25 الي 40  ثانيه= رقيقتر بوده اما حاوي كافئين بيشتري به اسپرسو معمولي ميباشد.
7- RISTRETTO: مقدار 0.75 اونس آب در 7 گـرم پـودر قـهوه زمان دم كـردن كاهـش 18 الي 20 ثانيه: غليظ تر بوده اما كافئين آن كمتر از اسپرسو معمولي ميباشد.
8- MACCHIATO8: اسپرسويي كه سطح آن شير كف كرده (فوم شير) قرار داده شـده است.
9- ICED ESPRESSO: دو شات اسپرسو + همراه با يخ خرد شده.
10- ESPRESSO BREVE:  يك شات اسپرسو + نسبت 50 به 50 با شير.
11- ESPRESSO CON PANNA: يك شات اسپرسو كه روي آن يك تـوده خامه زده شده(حجيم شده) قرار داده ميشود.
12- GRANITA: اسپرسو يخ زده همرا با شكر گرانيتا نام دارد.
13- CAPPUCCINO:  نوشيدنـي كـه 3/1 آن از اسپرسو، 3/1 شيـــر داغ و 3/1 شيـر كـــف كرده هــمراه با رويه پودر كاكائو و يا دارچين كاپوچينو ناميده ميشود.
14- MOCHACCINO: يك شات اسپرسو + شكلات مايع و يا پودر كاكائو + شـير داغ با رويه شير كف كرده.
15- ICED CAPPUCCINO: يك شات اسپرسو + يخ خرد شده + شير سرد با رويه شير كف كرده.
16- AFFOGATTO: بستني + يك شات اسپرسو.
17- NIENTA: كاپوچيينو بدون كافئين + شير بدون چربي.
18- LATTECINO: يك شات اسپرسو + شير داغ با يك سانت رويه شير كف كرده.
19- RAPPACCINO: يك شات اسپرسو + بستني + اندكي شير و يخ.
20- GOCCIATO: يك شات اسپرسو + كاپوچينو كف كرده.
21- FRAPPUCCINO=FRAP: يك شات اسپرسـو + شــير + شكر + يخ (هـمــان ICED CAPPUCCINO)
22- CAFE LATTE: شيـري تـر از كـاپـوچـيـنــو. يـك بـخش اسـپـرسـو + 5 بـخـش شـير داغ بـا رويه شيـــر كف كرده+ برخي اوقات چاشني بادام و فندق.
23- CAFE AU LATTE: جاي اسپرسو از قـهـوه جوشيده استفاده شده + شير جوشيده.
24- CAFE MOCHA: يك بخش اسپرسو + يك بخش شكلات مايع + 2 الي 3 قسـمــت شير كف كرده با رويه خامه زده شده.
25- CAFE CREME: يك شات اسپرسو+يك اونس خامه زده شده.
26- CAFE FREDDO: يك بخش اسپرسو + شير سرد با رويـه شيـر كـف كـرده كـه در آن يخ ريخته و شديدا تكان ميدهند.
27- CAFE AMARETTO: كافه لاته + شربت بادام.
28- CAFE NOIR: قهوه بدون شير و خامه.
كاپوچينو نوشه جان!
 
مهندس هاله جهان پیکر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید