طعام اسرار

Persian فارسی


جوش وتغذيه

-جوش يادانه هاي سرسياه روي پوست مربوط به تجمع گردوغبار وكثيفي نيست ؛وبراساس اين تفكراقدام به شستشوي مكرروفراوان ومالش پوست نكنيد وسرخودآنهاراخارج ننماييد(مگرتوسط پزشك). علت سياهي آنهااكسيده شدن چربي موجوددرمنافذپوست همراه باتجمع رنگدانه هاي سياه رنگ(موسوم به ملانين)بوده وبادرمان به مرور ازبين مي روند(6تا12هفته).

2-شستشوي صورت روزي 3-2باربوسيلة صابونهاي ضعيف وملايم(نظير صابون بچه؛صابون گليسيرين؛صابون Dove;Dial و ……)كافي بوده ونبايستي درصورت استفاده ازليف آن رامحكم روي پوست كشيد. استفاده ازصابونهاي ميكروب كش (نظيرصابون گوگردي؛صابون TCC و……)درموقعي كه تحت درمان باداروهاي موضعي هستيدنه تنهااثرمثبتي نداشته بلكه ممكن است موجب خشكي بيش ازحدپوست وناراحتي بيشترشود..ازاين صابونهاميتوانيدبرحسب تجربه؛زماني كه آكنه تان بطوركامل بهبوديافته وديگردارويي استفاده نمي كنيد؛كمك بگيريد .
3-اصلاح صورت طبق روش معمول بلامانع بوده ولي نبايستي چندان شديدانجام شودكه موجب تحريك وقرمزي پوست گردد.درضمن ازمصرف كرم يالوسيونهاي چرب بعدازاصلاح خودداري كنيد.

4-ازمصرف موادآرايشي بطوركلي خودداري كنيد(مگرفاقدچربي بوده واثرات آكنه زانداشته باشند).

5-اگراحساس مي كنيدباخوردن ماده غذايي خاصي بيماريتان بدترمي شود؛ازخوردن آن اجتناب كرده وياحداقل مقدارآن راكاهش دهيد .تـوجه :مصرف زياديددررژيم غذايي (نظيرخوراك صدف وجلبك دريايي)مي تواندموجب تشديدآكنه شود.بجزاين مسئله هنوزهيچ مدرك علمي دال برتاثيررژيم غذايي برروي آكنه وجودندارد.باوجوداين بسياري ازبيماران درموردرژيم غذايي سؤال مي كنند.وگاهي توصيه مي شودبيمار ازخوردن موادغذايي محرك همچون شكلات ؛شيريني ها؛موادغذايي سرخ كردني(ازجمله سيب زميني سرخ كرده؛سوخاري؛سوسيس و……)؛آجيل وسايرتنقلات؛وغذاهاي ادويه دارخودداري نمايد.

6-آب وهواي گرم وورزش شديدمي توانندموجب تشديدآكنه شوند.خنك نگه داشتن محيط سكونت وورزشهاي سبك(ازجمله شنا)مي تواند كمك كننده باشند.
7-تاحدامكان ازقرارگرفتن درموقعيتهايي كه اثرات روحي شديدي برروي شمامي گذارند؛خودداري كنيدوتاآنجاكه ممكن است خونسردي خودراحفظ كنيد.

8-به اندازه كافي استراحت كرده وبخوابيد.

9-قرارگرفتن درمعرض نورخورشيدبراي مدت طولاني مي تواندموجب بدترشدن آكنه شود(خصوصا اگردرمانهاي موضعي نيزبكاربرده مي شود).
10-ازدستكاري جوشها جدا خودداري كنيد.زيراممكنست پس ازبهبودي حفره اي درمحل جوش برجابماند.

11-شروع اثرات درماني حداقل6-4 هفته زمان مي بردوبراي اينكه بهبودي چشمگيرباشد؛بايستي درمان حداقل 12هفته(وگاهي تاماهها)ادامه يابد.

12-درصورت استفاده ازتره تينوئين ازماليدن آن برروي پلكها؛گوشه هاي بيني ودورلبهاخودداري كنيد.

13-درصورت استفاده ازتره تينوئين ممكنست در4-2 هفته اول درمان؛بيماريتان به ظاهربدترشود.اين مسئله به دليل ظا هرشدن جوش هاي نهفته ونيزاثرات درماني داروبوده وباادامه درمان ضايعات كاهش يافته وبهبودي حاصل مي شود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید