طعام اسرار

Persian فارسی

 

تقسیم حجامت
حجامت بطور کلی می توان انواع حجامت را به دو دسته کلی تقسیم کرد. " حجامت خشک " و " حجامت تر" . در دسته اول در مناطق گوناگونی از بدن با ایجاد فشار منفی، تورم ایجاد می کنند. در دسته دوم به دنبال آن تورم، بر منطقه مورد نظر تیغ زده می شود در توجیح استفاده از این روش لازم است بدانیم طبیبان قدیم ما با چه بینشی به بدن و عملکرد آن می نگریستند. آنها معتقد بودند که : سه مرحله هضم برای غذا وجود دارد. مرحله معدی، کبدی و هضم درون بافتها . حاصل هضم ایجاد چهار نوع خلط تحت عنوان "خون ، بلغم، صفرا و سودا " در بدن است. این اخلاط خود انواع گوناگونی دارند و می توانند در مراحل گوناگون به اخلاط فاسده ای تبدیل گردند که هر کدام منشاء بیماریهای خاص خود هستند . طبیبان برای خروج اخلاط فاسده ای که مسبب بیماری بوده اند، از روشهای گوناگونی استفاده می کردند. از جمله آنها می توان به خونگیری به روشهای گوناگونی چون انواع " فصد" و " حجامت تر " اشاره کرد. شاید مناسب باشد برای درک بهتر، مسئله روش تصفیه آب در قدیم را تشریح کنیم . در آن زمان برای تصفیه آب حوضچه هایشان، کف آنها را چاهکی می زدند و بروی آن کوزه ای وارونه می گذاشتند و برای تثبیت کوزه روی آنرا با آجری می پوشاندند. پس ازمدتی درکوزه زیرآب گذاشته می شد وآنرا ازدرون آب بیرون می آوردند. نتیجه این عمل، تجمع تمام کثافات آب، درون کوزه بود. گفته شد حجامت دو نوع است و با اهداف گوناگونی چون درمان و پیشگیری انجام می شود. بد نیست در ذکر آنها از سخنان حکیم بوعلی سینا مدد جوئیم .
" حجامت بدون تیغ زدن بر پوست می تواند به منظورهای مختلفی انجام شود:
1-انتقال دادن ورم از اندام با ارزش تر به اندام بی ارزشی که در جوار آن قرار دارد .
 2-گرم کردن اندام و کشاندن خون به سوی آن .
 3-بازگرداندن اندامی که از جای خود کنار گرفته است مانند فتق، بیضه و دررفتگی مفصل . 4-آرامش درد و برطرف کردن قولنج های سخت .
 حجامت همراه با تیغ زدن سه فایده دارد :
1-مواد را از همان اندام که زیر حجامت است بیرون می آورد .
2-نمی گذارد گوهر روان مایعات حیاتی که همراه تخلیه اخلاط در روشهای خونگیری چون فصد بیرون می آیند، خارج شوند و آنها را در جای خود باقی می گذارد .
 3-اندامهای اصلی را از تخلیه دور می دارد ." بر حجامت فواید بسیار زیاد دیگری مترتب است که در سایر منابع طب قدیم و تحقیقات زیادی که در حال حاضر در سرتاسر دنیا بر روی آن صورت گرفته ذکر گردیده اند. بایستی با روح خود آشنا شده ، سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم . * فیثاغورث

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید