طعام اسرار

Persian فارسی


اكسير جواني
واوحي ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وممايعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذالك لايه لقوم يتفكرون. (قرآن كريم – سوره نحل )
عسل تنها ماده قندي طبيعي است كه قبل ازقند كام انسان راشيرين كرده است . وامروزه باوجود موادقندي متنوع ؛مردم هرچه را بخواهند به شيريني اصيل مثال بزنند به زبان استعاره مي گويند؛ ازعسل شيرين تر است . وحتي در قرآن مجيد وروايات اسلامي نيزبه عسل زياد استناد شده است.
عسل درطول تاريخ بدون نيازبه تغييرشكل ياتصفيه به همان صورت طبيعي مصرف شده است. ابتدائا عسل به عنوان يك ماده گرانبهاوتشريفاتي وسپس به عنوان يك ماده دارويي و غذايي موردتوجه بشرقرارگرفته است.يونانيان قديم عقيده داشتند؛مصرف عسل خستگي راازبين مي‌برد و بنابراين به ورزشكاران قبل ازشركت درمسابقات ؛شربتي ازعسل مي دادند.آنها پيري رانتيجه خستگي مفرط بدن مي دانستند؛ومصرف عسل را براي به تاخيرانداختن پيري مؤثر مي‌دانستند.
درگذشته اكثر افراد اثرات مصرف عسل راتخيلي مي دانستندولي امروزه دلايل علمي براي آنهاارائه شده است.عسل به علت داشتن گلوكززيادبه آساني تجزيه مي شودوانرژي زا بوده وتاثير بسيارزيادي برعضلات قلب وانواع بيماريهاي قلبي دارد.عسل باعث تحريك وتقويت قلب شده ووضع فشارمايعات بدن رابهبود بخشيده ودرتنظيم فشارخون نيزمؤثر ميباشد.عسل براي بكارانداختن دستگاه گوارش بسيارمفيد است. تاثير زيادي برهضم غذاداردوملين خوبي است واگرمدام مصرف شودباعث فعاليت طبيعي جهازهاضمه ميگردد دربررسيهاي تجربي مشاهده شده كه اگرعسل باسايرغذاها مصرف شوداسيدهاي اضافي راكاهش مي دهدو همچنين براي درمان امراض معده مانند زخم معده؛ورم معده وروده داروي مفيدي است.وبه علت داشتن آهن ومنگنزبه هضم غذا كمك مي كند.مصرف عسل باعث ازبين رفتن دردهاي روده اي مي شود و نيز فروكتوز عسل به ويژه درعسل هاي حاصل ازگلهاي خوشبودرروده هايك خاصيت ضد عفوني كننده دارد. همچنين ثابت شده كه اسانسهاي فرارعسل بسياري ازبيماريهاي روده را برطرف مي سازد.عسل جهت درمان ضعف حافظه بسيارمؤثراست.ويتامين D عسل واكنش هاي بين كلسيم وفسفرراتنظيم كرده وباعث مي شود تا اعصاب كارخود رابه خوبي انجام دهند.اعصابي كه به يونهاي كلسيم و فسفروابسته اندنگهدارنده حافظه مي باشند.عسل ضدعفوني كننده خوبي براي مجاري ادراري بيماران كليوي مي باشد.عسل باعث افزايش ميزان هموگلوبين ودرنتيجه دردرمان كم خوني مناسب است.عسل غذاي مفيدي براي كودكان پس ازسن سيزده ماهگي است.وتاثيربه سزايي دررشد آنهاداردوبهتراست به جاي شكردرغذاي آنهاازعسل استفاده شودولي مصرف بيش ازسي گرم آن درروزتوصيه نمي شود.عسل بري درمان اسهال خوني خفيف كودكان نيزمفيد مي باشد؛دردرمان شب ادراري آنهاودرمان برفك دهان توصيه مي شود.عسل براي درمان بيماريهاي چشم مناسب ودرمصرقديم بسيارموردتوجه بوده است.عسل همراه موم كه ازنظرگرده گل وموم غني است؛در سينوزيت ؛زكام اسپاسمي؛بيماريهاي تنفسي ؛ ورم معده وورم لثه مؤثراست.
سالها قبل كه انسان هنوزعوامل ميكربي مانند باكتريهاوقارچها رانمي شناخت ازعسل درجراحي ومعالجه سوختگيهااستفاده مي كرد.عسل طبيعي به خاطردارا بودن آنزيمهاي مختلف ودرصدبالاي گلوكزوفروكتوز وخاصيت ضدميكربي مناسب؛ازقديم به عنوان يك عامل ترميمي شناخته شده است.باتوجه به سهل الوصول بودن عسل ازيك طرف و مشكلات زيادي كه درموردسوختگيهادرتمام مراكزدرماني وجود داردومخصوصا عفونت كه شايعترين عارضه بخشهاي سوختگي است وميزان بالاي مصرف آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف وگران قيمت ازطرف ديگرآقاي دكتر پرويزعامريون ازاساتيد دانشگاه علوم پزشكي مشهدرابرآن داشت تاتحقيقي راروي 72 بيماردچارسوختگي كه در67 بيمارازنوع سوختگي درجه دو ودر5 بيمار سوختگي درجه سه بود؛انجام دهد.در پيگيري درمدت 4تا6 ماه پس ازبهبود زخم ومقايسه بامواردشاهد نتايج بسيار جالبي بدست آمد كه شامل:
1- استريل نگه داشتن زخم درزخمهاي تميز.
2- ازبين بردن عفونت درزخمهاي عفوني.
3- تسريع دراپيتلياتيزاسيون ونهايتاكوتاه شدن طول مدت درمان.
4- درسوختگي درجه سه اين روش موجب تسريع درجداشدن انساج مرده سطح
ونهايتا كوتاه شدن زمان التيام كامل زخم گرديد.
5- بعلت عدم استفاده ازآنتي بيوتيك وياپمادهاي اختصاصي وكاهش مدت بستري دربيمارستان؛دوران ازكارافتادگي نيزبه ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي يافت.
6- يكي ازعوارضي كه درسوختگيهاوبخصوص سوختگيهاي درجه دو عمقي شايع است؛اسكارهاي هيپرتروفيك است كه دربيماران موردمطالعه ديده نشده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید