طعام اسرار

Persian فارسی


تغذيه وبيماري هاي سنگ كيسه ي صفرا
بيماري كيسه ي صفرا درميان كشورهاي غربي بسيارشايع است . كالبد شكافي انجام شده درايالات متحده نشان داده است كه حداقل در20 درصد زنان و8 درصد مردان بالاي 40 سال ، سنگ كيسه ي صفرا وجود داشته است . سنگ هاي صفراوي شايع ترين علت بيماري هاي دستگاه صفراوي درايالات متحده هستند وتا سن 70 سالگي 20 تا 35  درصد مردم به آن دچار مي شوند .
سنگ هاي كيسه ي صفرا ساختمان هايي بلوري دارند  كه به واسطه ي ساخت ومتراكم شدن اجزاي طبيعي يا غيرطبيعي صفرا تشكيل شده وبه سه نوع اصلي تقسيم مي شوند . 80 درصد آن ها به طور عمده از نوع كلسترولي يا سنگ هاي مخلوط هستند و20 درصد را سنگ هاي رنگ دانه اي (پيگمانته ) تشكيل مي دهند كه مركب از املاح كلسيم وبه ويژه بيلي روبينات كلسيم اند .
دربسياري ازافراد كه دچارسنگ هاي كيسه صفرا مي شوند ميزان كلسترول موجود درصفرا بيش از حدي است كه بتوند به حالت محلول پايدار باقي بماند ، يعني درواقع صفرا از نظر كلسترول ، حالت فوق اشباع پيدا مي كند ودرنتيجه درصفراي فوق اشباعبرخي بيماران ،كريستال هاي ميكروبي كلسترول تشكيل مي شود . رسوب تدريجي كلسترول برروي يك ديگر منجر به پيدايش سنگ هاي صفراوي كلسترولي ميكروسكوپي مي شود .از طرفي اختلالاتي كه باعث كاهش حركات كيسه ي صفرا مي شوند نظير جراحي ، سوختگي ها، بارداري ، قرص هاي ضدبارداري خوراكي ، همگي از عوامل ايجاد سنگ صفرا هستند .
غذاهاي حاوي كالري بسياراندك و هم چنين بارداري ، به حالت سنگ سازي كيسه ي صفرا كمك مي كنند . اولا به علت تغيير در تركيب ذخيره ي اسيد صفراوي وظرفيت حمل كلسترول افزايش قابل توجهي پيدا مي كند . ثانيا بررسي اولتراسونوگرافيك (1)  نشان داده است كه انقباض كيسه ي صفرا  در پاسخ به يك وعده غذا ، بسيار بطئي شره و اين مسئله منجر به اختلال در تخليه كيسه صفرا مي شود . هم چنين ديده شده است كه 10 تا 20 درصد افرادي كه به كمك غذاهاي بسياركم كالري دچاركاهش وزن سريع شده اند، گرفتار سنگ كيسه ي صفرا مي شوند .
امروزشواهد زيادي حاكي ازهمراهي بين كلسترول غذايي وتشكيل سنگ هاي صفراوي دردست است . افزايش كلسترول دربرنامه ي غذايي مبتلايان به سنگ صفراوي موجب ترشح بيش تر كلسترول درصفرا مي شود وهمين تغييرات به عنوان عوامل زمينه ساز تشكيل سنگ هاي صفراوي كلسترولي شناخته شده اند.
دربررسي هاي انجام شده اين تغييرات دربيماران شاهد ( غيرمبتلابه سنگ صفراوي) كه تحت رژيم غذايي غني از كلسترول قرارداشته اند مشاهد نشده است وهمين يافته هابه توجيه حضورصفراي فوق اشباع درافراد مستعد به سنگ هاي صفراوي كمك مي كند .
همان طوركه گفته شده علاوه برسنگ هاي كلسترولي ، سنگ هاي رنگ دانه اي نيز نوع ديگري از سنگ هاي صفراوي اند كه بخصوص درتغذيه چرب وتخم مرغ ، وفقدان ورزش وحركت نيز درايجاد رسوب صفراوي مؤثر است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید