طعام اسرار

Persian فارسی


چاقی و رژیم درسنگ صفرا
چاقی ، عامل خیلی قوی درایجاد سنگ صفرابخصوص درزنان میانسال است. افرادی که چاق هستند بیشترازافرادی که وزن متعادل دارند دارای سنگ صفرامی باشند .( BMI شاخص  توده بدن ) دراندازه گیری چاقی دربالغین استفاده می شود .
 BMI از5/18-9/24 وزن متعادل است .
BMI از9/29-25 اضافه وزن و
 BMIاز30 یابالاترچاقی محسوب می شود .
 BMI هرچه بیشترشود خطرایجاد سنگ صفرازیاد می شود مطالعات نشان دادند که زنانی که BMI بیشتراز32 دارند ، سه برابر بیشتراززنان با BMI 25-24 دچار سنگ کیسه صفراشدندواین ریسک درزنان با BMI بیشتراز45 7 برابرزنان با BMI کمتراز24 است. تحقیقات نشان داده اند که افرادی که چاق هستند ممکن است مقداربیشتری کلسترول تولید کنند واین باعث تولید صفرایی می شود که کلسترول بیشتری دارد که ؟ است. واین اتفاق می افتد که سنگهای صفراوی تشکیل می شوند .
افرادی که چاق هستند ممکن است کیسه صفرای بزرگتری داشته باشند که بطور کامل وبه اندازه خالی نمیشوند . بعضی ازمطالعات نشان داده که معمولا درزنانی که دارای لایه های چربی دراطراف بخش میانی بدن دارند بیشترازکسانیکه دارای چربی دراطراف رانهامی باشند دچارسنگ کیسه صفرامی شوند.
.
افرادی که به سرعت وزن بیشتری راکم میکنند بیشترازکسانیکه به آرامی کاهش وزن دارند احتمال ایجاد سنگ صفراوی درآنها بیشتراست.
کاهش وزن سریع ممکن است که سنگ صفراوی بدون علامت تبدیل به سنگ صفراوی علامت دارشود.
مطالعات نشان داده که درافرادی که بیشتراز 3 پوند درهفته وزن کم می کنند ریسک بزرگتری برای تشکیل سنگ صفرادارند تاافرادی که به آرامی وزنشان راکم می کنند.
یک رژیم باکالری پائین باعث می شود که فرد چاق به سرعت مقداربیشتری وزن کم کند. VLCD  یارژیم کم کالری معمولاً باکالری 800 یاکمترازآن درروزمی باشد ومعمولاً 12 تا16 هفته تحت نظرمتخصص که رژیم راداده باشدوادامه دارد . مطالعات نشان داده که 10-25 درصد مردم در VLCD دچارسنگ صفرامی شوند. سنگ های صفراوی معمولاً بدون علامت هستند . آنهاهیچ علامتی راایجاد نمی کنند حدودیک سوم رژیم گیرنده ها که به سنگ صفرادچارمی شوند بهرحال علامت هایی رادارند وبعضی ازآنهالازم است که جراحی کیسه صفراداشته باشند .
گزارشهاحاکی براین است که رژیم غذایی غلط وغیرتخصصی ممکن است باعث شود که تغییری درتعادل نمکهای صفراوی وکلسترول درکیسه صفراایجاد شود . میزان کلسترول افزایش پیداکند ومقدارنمکهای صفراوی کاهش پیداکند. ادامه یک رژیم باچربی پائین ویادوره طولانی بدون خوردن ویک عمل مشترک دربین رژیم گیرنده هاممکن است ترشح صفراراکاهش دهد. اگر کیسه صفرابه قدرکافی صفرارابه بیرون ترشح نکند سنگ صفراممکن است تشکیل شود.
سیکل وزن در کاهش سریع ودوباره برگشتن سریع وزن ممکن است خطری برای تشکیل سنگ صفراباشد . افرادی که وزن کم وزیاد می کنند بخصوص باکاهش ودوباره برگشت وزن بیشتراز10 پوند احتمال بیشتری برای ایجاد سنگ صفرادارند تاافرادی که وزن کم می کنند وبه همان وزن باقی می مانند. به علاوه شخصی که درطی یک دوره وزن کم می کند ودوباره برمی گردداحتمال خطر بیشتری برای تشکیل سنگ صفرادارد.
سیکل وزن یک فاکتورخطرناک برای سنگ صفراهایی که پنهان هستند می باشد بالارفتن میزان کلسترول درطی کاهش وزن درسیکل وزن شاید مسئول آن باشد.
سنگهای صفرای بین افرادی که جراحی معده برای کاهش وزن داشتند، معمول می باشد. درجراحی معده ، معده راکوتاه می کنند ویابخشهایی ازان رابرمی دارند که یک روش نه چندان مناسب کاهش وزن برای افرادی که BMI بالاتراز40دارند می باشد.
گزارشات حاکی ازآن است که 3/1 بیماران که جراحی  دارند دچارسنگ صفرامی شوند. سنگهای صفراوی معمولاًدرسالهای اول بعدازجراحی تشکیل می شوند وعلامت دارمی باشند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید