طعام اسرار

Persian فارسی
عواملي که بركارآئي جذب دارو مؤثرند :

1-حلاليت دارو در چربي

2-ثابت تجزاي دارو

3-شكل و فرمولاسيون داروئي شامل اندازة ذرات، سطح ذرات، اختلاط داروئي، وجود و نوع مواد افزوني خنثي (بي‌اثر) و پوشش‌هاي مورداستفاده در فرمولاسيون‌هاي جامد.

4-سرعت باز شدن و حل شدن در مايع گوارشي (براي فرم‌هاي جامد)

5-پايداري دارو در مايعات گوارشي

6-زمان تخليه معدي

7-PH سطح جذبي

8-رابطة‌زماني مصرف دارو و مصرف غذا (فاصله زماني بين مصرف دارو و غذا)

9-مصرف همزمان مايعات همراه با دارو

10-ايجاد كمپلكس : شامل ايجاد كمپلكس بين دارو و يك داروي ديگر يا اجززاء غذا در دستگاه گوارش

11-جذب سطحي : شامل جذب سطحي دارو توسط يك داروي ديگر يا جزئي از غذا، مثل مواد فيبري موجود در دستگاه گوارش

12-وجود بيماري : شامل هر بيماريي كه بتواند برجذب دارو تأثير بگذارد.

13-مداخله در بيماري توسط دارو يا رژيم غذائي خاص بطوريكه جذب دارو تغيير يابد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید