طعام اسرار

Persian فارسی

تداخل دارويي وشکل دارويي و ... آرسنيک

هنوز در مورد تداخل دارويي آن بررسي كاملي صورت نگرفته است اما از مصرف هم زمان آن با داروهايي كه  QT را طولاني مي كنند بايد پرهيز شود. هم چنين اين دارو با داروهايي كه باعث تغييرات الكتروليتي مي شوند نظير مدرها و يا آمفوتريسين  B نيز بايد با احتياط مصرف شود. IFN-A و  Vit  C با دارو اثر سينرژيستيك دارند.

موارد منع مصرف

در صورت بروز واكنش هاي  Hypersensitivity نبايد مجددا استفاده شود.

موارد احتياط

بيماري زمينه اي قلبي ( هيپرتانسيون ، نارسايي قلبي ، اختلالات هدايتي قلبي ) ، ديابت ، سابقه نوروپاتي محيطي ، دوره حاملگي يا شيردهي.

مقدار مصرف تري اكسيد آرسنيك

درمان  induction با ميزان 15/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن تا حداكثر 10 ميلي گرم تا زمان  complete  remission (CR) شروع مي شود. كل دوز اين مرحله نبايد از 60 دوز بيشتر باشد. مدت زمان لازم جهت بروز  CR در مطالعات مختلف با توجه به اسمير خون محيطي 47 روز و با توجه به مغز استخوان 33 روز بوده است.

PLT > 100/000         WBC > 3000/CR = Blast  <5% in  BM

Consolidation  Therapy ، 6 ـ 3 هفته پس از پايان Induction  Therapy صورت گرفته و با همان دوز براي 25 دوز و يا حداكثر به مدت 5 هفته تزريق مي شود.

شكل دارويي و پايداري دارو

دارو با نام تجاري  Trisenox و شكل آمپول  10 mg / 10ml است كه در دماي اتاق پايدار است توسط شركت آمريكايي  Cell  Therapeutic  Inc تهيه و توزيع مي شود. شكل ديگر دارو كه در داخل كشور توليد مي شود ( كار مشترك گروه داروسازي باليني و گروه سم شناسي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد ) به صورت ويال هاي  10mg / 10ml مي باشد و در دماي اتاق نيز پايدار است. فرآورده اي كه توسط  D5W و NS يا رينگر لاكتات رقيق شده است تا 24 ساعت در دماي اتاق و تا 48 ساعت در يخچال پايدار است. فرمول مولكولي آن  AS2  O3 و وزن مولكولي آن 197.8 مي باشد.

نكات قابل توصيه

1.   فراسنج هاي ارزيابي اثرات درماني دارو شامل تعيين  CBC وضعيت انعقادي ، BMAيا BMBمي باشد.

2.   فراسنج هاي ارزيابي اثرات سمي دارو شامل  WBC – Hb بيوشيمي خون ، LFT, BS عملكرد كليه ، الكتروليت ها ، علايم حياتي حين و پس از تزريق ، وزن بدن ،  EKG ارزيابي وضعيت نورولوژيك علايم سميت ( ادم ، ديس پنه ، تهوع شديد ، بثورات ) مي باشد. در صورت بروز اختلال الكتروليتي بايد اصلاح صورت بگيرد و در صورت طولاني شدن  QTبيش از 500ms دارو بايد قطع گردد. بهتر است الكتروليت ها و وضعيت انعقادي بيمار و همچنين     EKG هر هفته 2 بار ارزيابي شود.

3.   در حين درمان با آرسنيك غلظت پتاسيم بايد بيش از   4 mg/ dl و غلظت منيزيم بايد بيش از  1/8 mg/dl نگه داشته شود.

4.   در صورت طولاني شدن QT بيش از ms500 بايد دارو تا رسيدن QT به كمتر از ms460 قطع گردد.

5.   در مورد استفاده از دارو در اطفال مطالعات كافي صورت نگرفته است اما در گروه سني بالاي 14 سال مي توان با دوز معادل دوز بزرگسالان از دارو استفاده كرد.

6.   در بيماران با اختلال عملكرد كبدي يا كليوي مطالعه اي صورت نگرفته است اما بهتر است در بيماران كليوي با احتياط مصرف شود.

7.   در صورت بروز علايم جدي سميت حاد ( تشنج ، ضعف عضلاني  Confusion  ) دارو بايد به سرعت قطع شده و از كيلاتورها استفاده گردد. پروتكل معمول براي سميت حاد شامل ديمركاپرول با دوز  3mg/kg به صورت IM هر 4 ساعت تا زمان رفع علايم است. پس از آن مي توان از پني سيلامين با دوز  250 mg خوراكي حداكثر 4 بار در روز استفاده كرد.

8.   هر ويال آن در 100 تا 250 سي سي دكستروز 5 درصد و يا    NS رقيق شود. نبايد هم زمان با داروهاي ديگر مخلوط شود. دارو بايد به صورت  IV و در طي 2 ـ 1 ساعت تزريق شود. در صورت بروز واكنش هاي حاد وازوموتور مي توان مدت تزريق را تا 4 ساعت افزايش داد. كاتتروريد مركزي لازم نيست.

9.در مورد  Handling دارو ، دستورالعمل  Handling داروهاي ضد سرطان بايد رعايت شود.

10.مصرف در حاملگي : گروه  D مي باشد. اين دارو در حيوانات آزمايشگاهي از جفت عبور كرده و باعث صدمه به جنين مي شود.

9.   مصرف در شيردهي : آرسنيك در شير ترشح مي شود و بايستي يا دارو قطع شود و يا شيردهي انجام نگيرد.

در نهايت ، با توجه به اين كه احتمال عود در بيماران  AML از نوع M3 كه پس از اولين  CR , induction نيافته اند زياد مي باشد و در صورت عود بيمار پاسخ دهي خوبي به درمان هاي رايج ندارد ، ديده شده است كه در اين موارد با استفاده از ارسنيك در بعضي مطالعات ميزان  CR حدود 93 ـ 66 درصد بوده است. مصرف آرسنيك در افراد مبتلا به  CR كمتر و هپاتوتوكسيته بيشتر همراه بوده است (47).
نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید