طعام اسرار

Persian فارسیاكثر داروهايي كه موجب  حالت تهوع و استفراغ مي شوند.         

A ndrogens  

Antihistamines                                                    Amphetamines

Benzodiazepines                                                  Anticonrulsant

Hypoglycemicagent                                              Antiheoplasic       

Lithium                                                               Digitalisglycosides

Oral   contraceptive                                              Estrogens

Tricyclic  antidepressant                                      Fenfluramine 

Antipsychotic,phenothiazines                                Diethylproprion

Mazinndol                                                                                      

Indomethacin                                                      phenmetrazine

Flurazepam                                                         tetracycline  

Maoinhibitors                                                      Levodopa

Thiazide  .


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید