طعام اسرار

Persian فارسی

 

تمرینات تعادلی در سالمندان
*آيا به راحتي از زمين بلند مي شويد؟
*آيا تا به حال دچار لغزش پا شده ايد؟
*آيا تا به حال پس از لغزيدن پا به زمين افتاده ايد؟
بهتر است بدانيم كه « افتادن» شايع ترين حادثه در بين سالمندان است و معمولاً باعث شكستگي استخوان ران و لگن مي شود كه مشكلات بسياري از جمله ناتواني و محدوديت حركت را به دنبال دارد.
تمرينات تعادلي از طريق تقويت عضلات خصوصاً عضلات پاها باعث مي شود كه بتوانيم هنگام لغزيدن، تعادل خود را حفظ كنيم. بنابراين از افتادن و زمين خوردن پيشگيري مي كند. براي انجام تمرينات تعادلي در كنار ديوار و يا يك ميز يا صندلي كه بتواند وزن شما را تحمل كند بايستيد تا در صورت از دست دادن تعادل بتوانيد به آنها تكيه كنيد.
نمونه تمرينات تعادلي
1- كنار ديوار بايستيد، روي پنجه پا بلند شويد.  از يك تا هشت بشماريد. آنگاه روي پاشنه هاي خود روي زمين برگرديد و زانوها را خم كنيد. دوباره به حالت اول برگرديد. اين حركت را 4 تا 8 مرتبه تكرار كنيد.در مقابل آينه مي توانيد حركات را صحيح تر انجام دهيد.
2-بايستيد. بر روي زمين سه نقطة فرضي را در جلو، پهلو و عقب پاي راست در نظر بگيريد. سپس وزن خود را روي پاي چپ انداخته و بعد پنجه پاي راست را به ترتيب در اين سه نقطه قرار دهيد. اين كار را با پاي چپ تكرار كنيد.
3-پشت يك صندلي بايستيد. پشتي صندلي را با دو دست بگيريد. پاي راست را از زانو به طرف عقب خم كنيد. پا را زمين گذاشته و اين كار را با پاي چپ تكرار كنيد.اگر اين حركت را به آساني انجام مي دهيد به تدريج در روزهاي بعد حركت را با گرفتن يك دست به صندلي، با تماس يك انگشت به لبه صندلي و بدون گرفتن صندلي نيز انجام دهيد.
ورزش موجب افزايش كارآيي مفاصل مي شود.
4-يك صندلي را كنار ديوار قرار دهيد. در كنار صندلي بايستيد. طوري كه پشتي صندلي در كنار دست شما باشد. با دست چپ لبة صندلي را بگيريد. دست راست را به جلو ببريد و براي كمك به تعادل افقي نگه داريد. سپس پاي چپ را از زانو خم كرده و از زمين بلند كنيد. سعي كنيد تعادل خود را با نگاه كردن به جلو، بر روي پاي راست حفظ كنيد. اين حركت را با دست و پاي ديگر هم انجام دهيد
حركت سادة ديگري كه مي توانيد انجام دهيد ايستادن بر روي يك پا است. در هر موقعيتي كه بي حركت ايستاده ايد مثلاً زماني كه آشپزي مي كنيد، ظرف مي شوييد و يا در صف منتظر ايستاده ايد پاها را جابجا كنيد و يا به نوبت هر چند لحظه روي يك پا بايستيد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید