طعام اسرار

Persian فارسی


وضعیت ویتامین C در شیر
فرولیخ اولین کسی بود که نشان داد در شیر خوکچه هندی یک فاکتور آنتی اسکوربیک وجود دارد. فانک معتقد بود ه این فاکتور از جیره غذایی پستانداران منشاء می گیرد. بارنز وهام به این نتیجه رسیدند که شیرخشک در مقایسه با شیر تازه در ممانعت از وقوع اسکوروی از ارزش کمتری برخوردار است
هس و داچر مشاهده کردند که شیر دامها در دوره چرای آزاد در مقایسه با دوره ای که در جایگاه نگهداری می شوند کفایت بیشتری در ممانعت از بروز اسکوروی دارد. هارت نیز این نظریه را قبول داشت ولی می گفت که پستان قادر به سنتز ویتامین C نیست و تنها نقش تغلیظ کنندگی ویتامین تشکیل شده در خون را به عهده دارد. سپس ونت و ری اعلام داشتند که پستان محل سنتز این ویتامین است
در سالهای 24-1921 مشخص گردید که فاکتور آنتی اسکوربوتیک موجود در شیر در اثر حرارت دادن آن از بین می رود. انوار اعلام داشت در صورتی که شیر در حضو.ر مس حرارت داده شود ویتامین C بیشتر تخریب می شود.
برلگ نیز مشاهده کرد که با افزودن سیستین به شیر استریلیزه و پاستوریزه ، افت بیشتری در غلظت اسید اسکوربیک ایجاد می شود. بران اعلام داشت بنظر می رسد ویتامین C از ایجاد مزه نامطلوب حاصل از اکسیداسیون در شیر حرارت دیده ممانعت بعمل می آورد
محققین بر این عقیده بودند که تغذیه گاوان با سیلو یک اثر مطلوب بر روی مقدار ویتامین شیر دارد. مک لئود معتقد بود با خوراندن سیلو این امکان وجود دارد که بتوان به سطح ثابتی از این ویتامین در تمام طول سال دست یافت. ریچموند و باربارو بیان داشتند که غلظت ویتامین C در شیر بز می تواند در نتیجه مصرف جیره غذایی غنی از این ویتامین افزایش یابد ریچتی مقدار اسید اسکوربیک را در شیر گوسفند، گاو و بز ایتالیایی بررسی و اعلام داشته است که مقدار آن در گوسفند و گاو مشابه ولی در بزر بالاتر بوده است در این اثنا مشخص شد علاوه بر اینکه ویتامین C شیر به جیره وابسته است، امکان سنتز اندوژن این ویتامین هم در گاو وجود دارد
ردمن و کن بر این عقیده بودند که نژاد دام هیچ اثری روی مقدار اسید اسکوربیک شیر ندارد. در همین بین اثر عوامل غیرگوارشی مانند نور آفتاب، دما، فصل، طول روز به عنوان عامل احتمالی تأثیر گذار بر غلظت اسید اسکوربیک در شیر مطرح شد چنین مطرح شده که سن هیچ اثری روی غلظت اسید اسکوربیک در شیر ندارد. کانیکو هیچ تغییر قابل ملاحظه ای در غلظت اسید اسکوربیک شیر گاوان مبتلا به ورم پستان مشاهده نکرد. طبق نظر بودار و کاسپو غلظت اسید اسکوربیک در آغوز بیشتر از شیر نرمان است در حالیکه کرملف می گوید اسید اسکوربیک آغوز پایین بوده و حتی ممکن است منجر به کمبود ویتامین C در گوساله ها شود. کلب غلظت اسید اسکوربیک در آغوز و شیر گاو را به ترتیب 35- 20و 25-10 میلی گرم در دسی لیتز گزارش کرده است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید