ويتامينها و املاح در نوزادان نارس

ويتامينها و املاح در نوزادان نارس

کانيها

آهن

اندوخته هاي آهن در تن نوزادان نارس اندک است و بنابر اين احتمال پديد آمدن کم خوني در آنان وجود دارد .با اين همه مصرف تقويتي در مراحل اوليه رشد ،معايبي شامل انگيزش بروز کمخوني هموليتيک را در پي دارد که ممکن است بر اثر کمبود ويتامين Eبه وجود آيد .با اين همه در آزمايش کنترل شده اي که در کانادا برروي مصرف ويتامين Eتقويتي به عمل آمد آشکار گرديد که اين عمل هيچ سودي براي پيش گيري از بروز کمخوني در شير خوارگان نارس در بر ندارد (زيپورسکي و ديگران ،1987).برآنند که مصرف مکمل آهن در طي نخستين ماه زندگي ضروري نيست و اين مواد ويژگيهاي گندزدايي شير مادر را از بين مي برد .پس از اين دوره ،مقدار آهني که داده مي شود به وزن نوزاد در هنگام به دنيا آمدن بستگي خواهد داشت :چنانچه وزن نوزاد در هنگام تولد کمتر از 1000گرم باشد ،روزانه به (4mg)mmo107/0 آهن به ازاي هر کيلو از وزن نياز خواهد داشت .براي وزن 1500-1000گرم ،روزانه mmo1 (3mg)/kg53/0وبراي وزن 2500-1500گرم روزانه mmo1(2mg)/kg035/0آهن بسنده مي نمايد .مصرف مکمل آهن رابايد تا 15-12 ماهگي ادامه داد.

مس

کمبود مس مي تواند باعث بروز پوکي استخوان و حالات غير عادي متافيز گردد که بر اثر عکسبرداري معلوم خواهد شد که چندان تفاوتي با آنچه در بيماري را شيتيسم ديده مي شود ندارد .مس وروي همراه با آهن نزديک به پايان دوره بارداري در جگر رويان گرد مي آيند وبنابراين نارس بودن نوزاد سبب مي گردد اندوخته هاي کافي اين مواددربدن او به وجود نيايد.افزون براين،افزايش روتين مکمل آهن به پاره اي از انواع شير خشک سبب مي گردد ميزان در دسترس بافتها قرار گرفتن روي ومس پائين آيد.از سوي ديگر ميزان در دسترس بافتها قرار گرفتن مس تا اندازه اي به ميزان نسبي فلزات ديگر از قبيل روي وکادميوم بستگي دارد(به پيوست10-2 بنگريد).تا کنون ميزان دقيق نياز به اين مواد مشخص نشده است وحالات کمبود آنها ممکن است پديد آيد(يوآن وديگران ،1979 )آژت وديگران، 1980

سلنيوم

در اثر انتقال خون ،روزانه 5/0 ميلي گرم سلنيوم به ازاي هرکيلو گرم از وزن تن فراهم مي آيد.چنانچه ميانگين دريافت روزانه برابر mg/kg  73/1ازوزن مي باشد ،باعث سقوط ميزان سلنيوم در شيرخوارگان نارسي که از طريق روده اي تغذيه مي شود خواهد شد (فريل و ديگران ،1984)،شير خوارگاني که به طور کامل با روش تزريقي تغذيه مي شوند روزانه به 3mg/kgازاين عنصر نياز دارند .

کلسيم و فسفر

کمبود ميزان کانيها استخوان که به تغييرات راشي تيسمي منجر مي گرددمکررادر شير خوارگاني که وزنشان به هنگام به دنيا آمدن کم بوده ديده مي شود .

آنهايي که وزنشان کمتر از 1500گرم بوده است رابايد با بررسي ميزان آلکالين فسفاتاز استخوان جهت يافتن شواهد بيماري نرم استخواني مرتبا تحت مراقبت قرار داد(اندازه گيري ايزو آنزيمها ايده آل ليکن الزامي نيست )و سپس تشخيص را با عکسبرداري از مچ دست توسط پرتوايکس مورد تاييد قرار داد.جذب کلسيم در هنگام تولد وزنشان خيلي پايين بوده بسنده نيست .مقدار و نوع چربي ،مقادير نسبي کلسيم و فسفر و ويتامين D همگي برروي ميزان جذب کلسيم تاثير خواهند داشت.شيرهايي که براي تامين نيازهاي نوزاداني که در هنگام تولد وزنشان کم بوده تهيه شده بايد نسبت به فرمولهاي نرمال داراي مقدار کلسيم و فسفر بيشتري باشد .کاربرد مکمل کلسيم وفسفات که پس از آزمايش خون براي رفع کمبود به شير افزوده مي شود توسط وايت لا (1986)شرح داده شده است .

.بهترين نسبت کلسيم :فسفر تعيين نگرديده است و توصيه هاي کنوني براي مصرف اين مواد برابر مقاديري است که براي شير خورگان 2-2/1کيلو گرمي که به موقع به دنيا آمده اند توصيه گرديده است .مدارک کافي براي اثبات افزايش نياز به منيزيم در دست نيست .گرچه به نظر مي رسد ميزان بالا ي نگهداري اين عنصر در بدن مستلزم آن باشد که اين عنصر بيش از انچه در شير مادريا در شير خشک هاي نرمال که براي شير خوارگان تهيه مي شود موجود است به بدن شير خواره برسد.

ويتامين ها

جذب اندک،افزايش کاربرد و رشد سريع بافتها همگي اشاره بر ازدياد نياز به تمام ويتامين ها دارند .در مواردي که شير خوارگان را با شير کامل مادر تغذيه مي کنند يا در جايي که کل انرژي دريافتي کمتر از kca1300 KJ) 1250)درروز باشد ،مصرف مولتي ويتامين مورد نياز خواهد بود .بااين همه اين ماده براي يک ماهگي توجيه مي گردد.مصرف روتين يک فرآورده حاوي مولتي ويتامين براي نوزادان که به هنگام تولد وزنشان خيلي کم بوده کمتر قابل توجيه است .

ويتامين D

سوخت وساز کولکالسيفرول (ويتامين d3)درشيرخوارگان نارس بامدت زماني که شيرخواره در رحم مادرسپري کرده بستگي دارد .پيش از 32هفته ميزان جذب کافي نيست،وروزانه بايد ويتامين Dمحلول ومکمل ويتامين تاميزان 05/0ميليگرم به شيرخواره داده شود.پس ازاين سن مصرف 02/0-01/0ميلي گرم ازاين ماده کافي به نظر مي رسد.

ويتامين E

نياز به ويتامين Eهم به مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع داراي بيش از يک اتصال دوگانه وهم به ميزان آهن غذا بستگي دارد ،آهن به عنوان کاتاليزور توليد ليپيدپراکسيدازها از چربيهاي غير اشباع به کار مي آيد .نسبت يک ميلي گرم آلفا-توکوفرول به هر گرم اسيد لينولئيک توصيه مي شود وچنانچه از مکمل آهن استفاده شود،مصرف دست کم 5ميلي گرم آلفا توکوفرول تجويز مي گردد.

ويتامين C

از ديدگاه تئوريک نياز به اسيد آسکوربيک وويتامين cفزوني مي يابد زيرا در شير خوارگان سبک وزن ميزان مصرف پروتئين بيشتر است بويژه هنگامي که از غذاي مبتني برکازئين استفاده مي شود يا شيرخواره گرفتار هيپرتيروز نيمي ويا هيپرفنيل آلانينمي باشد .برآنند که مصرف 50ميلي گرم ويتامين Cدر روز بسنده است .

ويتامين B6

بالا بردن ميزان مصرف پروتئين دليل برافزايش نياز به پيريدوکسين (ويتامين B6)است ودست کم mg/g015/0پروتئين ويا ميزان کل mg1/0در روز کافي مي نمايد .

ويتامين k

جذب کينونها (ويتامين k)درنخستين روزهاي زندگي کاهش مي يابد زيرا فلور روده هنوز تشکيل نشده و سنتز ويتامين توسط باکتريها آغاز نگرديده است .دربدو امر مصرف يک روز 5/1/1ميلي گرم ويتامين kتوصيه مي شود .

اسيد فوليک

نياز به اسيد فوليک اضافي مورد قبول همگان قرار نگرفته است ليکن مصرف روزانه 2/0-1/0ميلي گرم ازاين ماده از بروز حالت کمبود اين ماده پيش گيري خواهد کرد .نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتبـاط با ما

با ما تماس بگيريد

  • تلفن: 44254747 (021)
  • وب سايت: www.taamasrar.com
  • وب سايت: www.sibdiet.com
  • آدرس ایمیل: تماس با ما
  • آدرس: تهران، بولوار اشرفی اصفهانی، بولوار مرزداران، نبش خیابان حضرت ابوالفضل، پلاک 2، واحد 2

logo-samandehi