طعام اسرار

Persian فارسی

 

انواع آمینو اسیدها
 هيستيدين
هيستيدين نقش حياتي در فرايند متابوليكي ساختن پروتئين دارد . سطح اين آمينو اسيد در ادرار مبين وضعيت كلي سيستم عضلاني است . سطوح پايين هيستيدين همچنين در ارتباط تنگاتنگ با روماتيسم مفصلي است .
 آرژينين
ورزشكاران  آرژينين را به طور وسيع به عنوان يك ماده محرك آزاد كردن هورمون رشد مصرف مي كنند   كه سودمندي آن در حال حاضر مورد بحث و اختلاف است.  هيچ كس تا كنون به طور قطع ثابت نكرده است كه افزايش كمي در سطح هورمون رشد   تاثير آنابوليك ( بافت ساز) قابل توجهي داشته باشد . در افراد چاق استفاده ازآرژينين به عنوان آنابوليك آن قدر همگاني شده كه مقادير بالاي آن   كه اغلب باعث بروز مسموميت با آمونياك در بدن ميشود   در ادرار مصرف كنندگان قهار مشاهده مي شود . آمونياك بر اثر تشكيل اوره   ناشي ازمصرف پروتئين يا آمينو اسيد اضافه   ايجاد مي شود . در اين حالت رژيم كم پروتئين همراه با مصرف آب فراوان توصيه مي شود . 
 با آنكه بسياري ازطرفداران استفاده از مكمل هاي آرژينين ادعا مي كنند كه اين آمينو اسيد  فوايد بسياري در رشد عضلات دارد اما در مصرف آن بايد احتياط كرد .
  گليسين
گليسين كوچكترين آمينو اسيد است و منبع نيتروژن اصلي براي ساخت آمينو اسيد غير ضروري است . در ضمن در ساختمان گلبولهاي قرمز خون نقش مهمي دارد . يك مورد استفاده باليني از گليسين در كنترل افسردگي است . همان طور كه گلوكز نياز به RNA وDNA دارد . كراتين نيز
كه يك منبع عمده تامين انرژي عضلاني است براساس ساخته شدن نياز به گليسين دارد . مهمترين علامت كمبود گليسين از دست دادن انرژي است .
 ليزين
سطح پايين ليزين باعث افت سنتز پروتئين شده و روي تشكيل كلاژن و عضله تثير مي گذارد . ليزين و ويتامين C با يكديگر ال كارنيتين را مي سازند كه سلولهاي عضلاني را قادر به مصرف اكسيژن مي كند . اين خاصيت  ليزين را به يك ماده منحصريه فرد براي ورزشهاي استقامت تبديل كرده است .
پرولين
پرولين مثل ليزين در تشكيل كلاژن نقش دارد . سطوح بالاي آمينو اسيد پرولين در ادرار نشان دهنده آسيب بافت همبند است . پرولين همچنين در سوخت و ساز و توليد انرژي عضلاني نقش دارد و اگر كمبود آن وجود داشته باشد فرد به خستگي دچار مي شود .
 سيستين
سيستين جزء اصلي سيستم انتي اكسيدان بافتي است ، اگر چه آنتي اكسيدان ها و عملكرد آن ها در بدن هنوز در مرحله تئوري است . بر اساس اين تئوري راديكال هاي آزاد   مولكول هاي شميايي كوچك و سمي ، از طريق تنفس يا خوردن وارد بدن مي شوند يا اينكه داخل بدن ساخته مي شوند . اين مواد ففادر هستند سلول ها و بافت ها را تخريب كرده و باعث پيري زود رس ، كاهش قدرت و انرژي شده و ترميم را به تاخير می اندازد . گفته مي شود اين مواد يا اتم ها كه راديكال ناميده مي شود با اكسيژن تركيب شده و راديكال هایي آزاد را مي سازد . پس آنتي اكسيدان در واقع ماده اي است كه  باعث تسريع در ترميم ، كاهش درد ناشي از التهاب ، به تاخير انداختن پيري ، كاهش التهاب ناشي از آسيب و تقويت بافت همبند مي شود .
 گلوتاميك اسيد
گلوتاميك اسيد يك عامل مهم در توليد انرژي است . و در حضور ويتامين B6 نياسين ، (B3) و منيزيوم عمل ميكند.
آلانين
آلانين يك مولد انرژي است و به تنظيم قند خون نيز كمك مي كند . آلانين در عضلات و از آمينو ايد هاي زنجيري شاخه دار ساخته مي شود و هنگام تمرين در ادرار آزاد مي شود . كمبود مزمن اين آمينو اسيد باعث تحليل رفتن عضلات و عدم گلوكز مي شود ؛ ولي با استفاده از مكمل هايي كه محتوي آمينو اسيد هاي زنجيري شاخه دار هستند قابل پيشگيري است .
 سرين
سرين  كه در بدن به سيستين تبديل مي شود در توليد انرژي سلولي اهميت زيادي دارد . استيل كولين كه يك انتقال دهنده عصبي است و در حافظه نقش دارد براي ساخته شدن به سرين نياز دارد . سرين از توئونين كه يك آمينو اسيد ضروري است ساخته مي شود . در كمبود سرين علاوه بر استفاده از مكمل هاي حاوي آن بايد از ويتامين B6 ، منيزيوم و فسفر هم استفاده شود .
ترئونين
استفاده بيش از حد ترئونين، همان طور كه در مورد آرژينين هم گفته شد باعث توليد زياد اوره و به تبع آن مسموميت با آمونياك مي شود . براي اينكه ترئونين به طور مؤثر به مصرف برسد ، به وييتامين B6 ، منيزيوم و نياسين نياز دارد . سرين و گليسين هر دو مي تواند از اين آمينو اسيد ساخته شود . كمبود آن باعث كاهش انرژي فرد مي شود .
 متيونين
متيونين به دفع مواد زائد سمي از كبد و باز سازي بافت كبد و كليه كمك مي كند ، در سلامت ريشه مو مؤثر است و مي تواند به عنوان يك عامل ضد استرس مؤثر باشد .
فنيل آلانين
فنيل آلانين به شكل فنيل آلانين d.l. فعالتر است و در درمان افسردگي و تقليل درد مورد استفاده دارد .
  تريپتوفان 
تريپتوفان باعث ترشح يك انتقال دهنده عصبي در مغز به نام سروتونين مي شود . به همين خاطر يك عامل خواب آور خيلي مؤثر است . به علاوه سروتونين به كاهش اثرات سوء استرس و افسردگي كمك مي كند و مستقيماً در تنظيم آهنگ بيولوژيك روزانه درگير است .
آسپارتيك اسيد
آسپارتيك اسيد در تبديل هيدرات كربن به گلوكز و سپس به گليكوژن كه منبع اصلي انرژي است ، نقش دارد .

 

آمينو اسيد هاي ضروري عبارت اند از : ترونين ، ليزين ، متونين ، آرژينين ( براي بچه ها و ورزشكاران ضروري است ) ، والين ، فنيل آلانين ، لئوسين ، تريپتوفان،ايزولئوسين ، هيستيدين ( براي بچه ها و ورزشكاران ضروري است ) .
 آمينو اسيد ها ي غير ضروري عبارت اند از : گليسين ، آلانين ، سرين ، سيستئين ، آسپارتيك اسيد ، گلوتاميك اسيد ، نورلئوسين ، بتا هيدروكسي گلوتاميك اسيد ، سيستين ، تيروزين،پرولين ، و هيدروكسي پرولين .
پروتئين نمي تواند در بدن ساخته شود مگر اينكه تمام آمينو اسيد هاي مورد نياز موجود باشند . در حقيقت همه آمينو اسيد ها بايد در محل ساخته شدن پروتئين حاضر باشند . اگر در زمان لازم
بعضي از آمينو اسيد ها نباشند بقيه آنها يا ذخيره مي شوند يا اينكه به وسيله كبد تخريب شده و به انرژي يا چربي تبديل مي شوند .
واضح است كه آمينواسيد ها تاثير عميقي روي سلامت عمومي و توانايي بدني ما باقي مي گذارند . در واقع فرايند آمينو اسيد است كه اساساً بدن را اداره مي كند . براي اينكه اين فرایند به موقع و صحيح عمل كند آمينو اسيد ها بايد نسبت درستي داشته باشد . بسياري از اين فرايند ها وابسته به ويتامين ها و مواد معدني است ؛ به اين معني كه اگر يك ویتامين يا مواد معدني خاص به مقدار كافي وجود نداشته باشد اين فرايند مختل مي شود . براي مثال آمينو اسيد متيونين وابسته به ويتامين B6 و منيزيوم است يعني تا زماني كه مقادير كافي از ويتامين B6 و منيزيوم در بدن وجود نداشته باشد فرايند متیونين عمل نخواهد كرد. استفاده از مكمل هاي آمينو اسيد براي هر ورزشكاري كه مي خواهد به حداكثر توانايي بدني برسد و همچنين ورزشكاران نوجوان كه نسبت به بالغين به آمينو اسيد بيشتري نياز دارند ضروري است . اما آمينواسيد ها را نمي توان همين طوري مصرف كرد . واكنش هاي شيميايي در بدن تعادل دقيقي دارد . چون آمينواسيد ها در بسياري از اين واكنش ها درگير هستند اگر مقادير اضافي در نقاط كليدي زنجيره واكنش ها وارد شود تعادل به هم خواهد خورد . براي مثال اين عدم تعادل نه تنها استفاده از مكمل ها ي آمينواسيد براي توليد انرژي را بي فايده مي سازد بلكه بر عكس مي تواند منجر به از دست دادن انرژي شود . چيزي كه يك ورزشكار حرفه اي اصلاً دوست ندارد .
در حال حاضر تعداد كمي از آزمايشگاه ها سطح آمينو اسيد ها را در بدن را تعيين مي كند . اين كار از طريق آزمايش ادرار صورت مي گيرد . نمونه ادرار به آزمايشگاه ارسال مي شود و به اين ترتيب نياز نيست كه ورزشكار براي انجام آزمايش از منزل خارج شود . اگر نتايج آزمايش ادرار قابل تفسير نباشد پزشكان از آزمايش خون استفاده مي كنند . به هر حال آزمايش ادرار ارجح است اگر چه ادرار محصول نهايي سوخت و ساز بدن است .
متعاقب آزمايش هاي فوق آمينو اسيد لازم تجويز مي شود و متناوباً براي بررسي فرايندهاي آمينواسيدي بدن فرد و تشخيص احتمالي هر گونه عدم تعادل آزمايشها تكرار مي شود .
بدين ترتيب اطلاعات زيادي در مورد فرايندهاي متابوليك ورزشكاران بدست مي آيد كه به محققان اين فرصت را مي دهد كه مشكلات خود را در اين زمينه هر چه بيشتر بشناسند و رژيم غذايي تغذيه اي و مكمل ورزشكاران را براي رسيدن به حداكثر توانايي مطلوب تنظيم كنند .
براي اينكه ببينيد بررسي آمينو اسيد ها چه فايده اي دارند به دو تحقيق زير توجه كنيد :
 
موارد تحقيقاتي
 
تحقيق 1 :
يك مربي كاراته 40 ساله بر اثر چندين ساعت كار روزانه شديداً بيمار شده بود و از سينوزيت مزمن و لاغر شدن عضلات شكايت داشت . وي با ان كه غذا زياد مي خورد وزنش اضافه نمي شد . مثلاً يك نمونه شام او شامل 12 قطعه جوجه و يك استيك بزرگ بود .
بررسي آمينو اسيد يك مشكل گوارشي اوليه را روشن ساخت . آزمايشهاي بعدي نشان داد كه ميزان اسيد معده كاهش يافته ولي مقدار اسيد در روده كوچك بالاست . اين حالت باعث مي شود تا توانايي فرد براي هضم پروتئين به شدت كاهش يافت . هضم ناقص پروتئين منجر به تشكيل فراورده هاي متابوليكي خاصي شده بود كه با تاثير روي كليه وي باعث افزايش دفع آمينو اسيد ها از ادرار مي شد و چون بدن ترجيح ميدهد تا ابتدا نيازهاي پروتئيني ارگان هاي حياتي را تامين كند توده عضلاني وي روز به روز لاغر تر مي شد . هضم ناقص پروتئين همچنين باعث آلرژي غذايي مزمن در وي شده است كه به ورت گرفتاري سينوسها تظاهر مي كرد .
در اينجا مردي داريم كه به علت مصرف پروتئين غذايي زياد ( گوشت ) پروتئين بدنش ( عضلات ) را از دست مي دهد .   راه حل چيست ؟
 يك رژيم كم پروتئين اما پر كربوهيدرات همراه با مكمل هاي آمينو اسيدآزاد  كمكهاي گوارشي و ويتامين و مواد معدني لازم براي سوخت و ساز مطلوب آمينواسيدها .  چون گوشت را از رژيم غذايي حذف كرديم بدن ديگر فراورده هايي را كه باعث از دست دادن پروتئين مي شود نخواهد ساخت و آمينواسيد هاي آزاد چون نياز به هضم ندارند به راحتي بوسيله بدن حذف مي شوند .
ظرف دو هفته مرد 5 پوند وزن اضافه كرد و مشكلات سينوسهايش نيز بر طرف شد . وي همچنين اظهار مي كرد كه خلقش خيلي بهتر شده و ديگر در پايان روز احساس ناتواني نميكند .
تحقيق 2 :
يك بدنساز حرفه اي 20 ساله كه به طور مرتب از استروئيد هاي آنابوليك و متعاقب آن مقادير زيادي پروتئين استفاده مي كرد و به اين علت در بين ورزشكاران سرشناس بود .
بعد از يك بررس كامل از نظر آمينو اسيد ها مشخص شد كه وي به يك تغيير اساسي در رژيم غذايي و استفاده از مكمل نياز دارد . سريعاً يك رژيم كم پروتئين و پر كربوهيدرات كه متناسب با نيازهاي سوخت و سازي وي بود همراه با تركيبي از آمينواسيد لازم بين وعده هاي غذايي و قبل از ورزش براي او تجويز كردند و مكمل مخصوصاً براي اين داده شده بود كه سوخت و ساز انرژي را تحريك كند و پروتئين لازم براي عضلات در حال تمرين را تامين كند .پيشرفت او آن قدر خوب و سريع بود كه وي استفاده از استروئيد را متوقف كرد . در حالي كه عضلات رقباي او با آنكه براي آماده شدن در مسابقات به شدت تغذيه مي شود روز به روز تحليل مي رفت   عضلات اين ورزشكار جوان همچنان رشد مي كرد. او سه هفته قبل از رقابتها 4.5 كيلو گرم به وزن بدنش اضافه كرده بود و در صد چربي بدنش از 10 درصد به 8 درصد تقليل يافته بود . او احساس مي كرد كه انرژي اش فزوني ياته و در پايان جلسات تمريني سخت كمتر از گذشته خسته مي شود .
اكنون اين بدنساز بدون استفاده از استروئيد ها به قله رسيد ه است. افرادي مثل او شديداً مخالف استفاده از استروئيد در ورزش هستند . به نظر من از طريق بررسي هاي بيوشيميايي تغذيه و مكمل آن بدن انسان را قادر مي سازد بدون استفاده از دارو و تحمل عوارض جانبي منفي آن به حداكثر توانايي مطلوب رسد .

دیدگاه‌ها  

-3 #1 نیلو 1393-07-18 22:56
زیاد جامع نبود
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید